Projekt “ISTE”

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine Rapla vallas

Osaleme Eestis läbi viidavas isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamise projektis.

Pilootprojekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Katsetatakse teenuskomponentidel põhinevat lähenemist psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel ja testitakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • isik on 16-aastane kuni vanaduspensioni ealine;
  • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
  • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
    • isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
    • isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
    • isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid

Projekt on mõeldud toetamiseks ka juba siis kui tegemist pole raske psüühilise erivajadusega, vaid näiteks ka depressiooni või ärevushäirega. Rohkem infot leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt (https://sotsiaalkindlustusamet.ee/…) või omavalitsuse koordinaatorilt. Märka abivajajat ja võta julgelt ühendust.

Inimese teekond teenusmudelis:

LOE LISAKS: Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses | Sotsiaalkindlustusamet

Kuidas projektis osaleda?